Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
05.06.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Heakorraeeskiri
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 mrus number 6 [RT IV, 02.06.2020, 29]
Justumine:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2020 - ... [RT IV, 02.06.2020, 29]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 28. mai 2020 nr 6

Heakorraeeskiri

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lg 1, 22 lg 1 p-de 4 ja 361, 22 lg 2 ja 36 lg 3 alusel.

1. peatkk
LDSTTED

1. Reguleerimisala

(1) Heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmrk on tagada Tallinna linna puhtus ja heakord.

(2) Eeskirja on kohustatud jrgima kik Tallinna linnas viibivad ja tegutsevad isikud ning Tallinna linnas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

(3) Eeskirja kohaldatakse koosklas Tallinna jtmehoolduseeskirja, Tallinna linna kaevetde eeskirja, Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna haljastute hoolduse nuete, Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja, reovee kohtkitluse ja raveo eeskirja, puu raieks ja hoolduslikuseks loa andmise tingimuste ja korra ning teiste igusaktidega.

2. Terminid

Mruses kasutatakse termineid jrgmises thenduses:

1) avalik koht - igahele vabalt ligipsetav ja kasutatav maa-ala, ehitis vi selle osa;

2) haljasala - piiratud suurusega loodusliku vi rajatud taimkattega ala, mille kujundus on inimeste loodud vi mjutatud;

3) haljastus - haljasalal kasvavad roht- ja puittaimed;

4) heakorratd - tolmu, liiva, jtmete, libedustrjeks kasutatud puistmaterjali jkide, lume ja j koristamine ning libedustrje tegemine, Tallinna haljastute hoolduse nuete kohased td, sh niitmine, murdunud puude ja okste likvideerimine, vsaraie ja mahalangenud lehtede koristamine;

5) illegaalne grafiti - vara omaniku ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) vi linnaosa valitsuse kirjaliku loata ehitistele ja linnamblile kantud kirjutised, joonistused ja kritseldused;

6) kinnistu - kinnisasi ja vallasasjast ehitise teenindamiseks vajalik maatkk;

7) kinnistu omanik - kinnistu omanik, vallasasjast ehitise omanik, hoonestusiguse alusel kinnistut kasutav isik, korterihistu vi kinnistu haldaja;

8) puhastusala - knnitee, mis asub teega klgneva kinnistu ja sidutee vahel;

9) rasked ilmastikuolud - ilmastikuolud, mille puhul esineb vhemalt ks jrgmistest asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vhemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul; lumesadu, mille jooksul sajab vhemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul ja samal ajal esineb tuulepuhanguid le 12 m/s; muu ilmastikuoludest tingitud olukord, mille tttu on vga raske tagada tee vastavust seisundinuetele;

10) romusiduk - mittekomplektne liiklusvahend, mis vlimusega rikub mbruskonna esteetilist vljangemist ja vib olla keskkonnaohtlik.

2. peatkk
LINNA AMETIASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

3. Heakorratde korraldamine

Tallinnas linnas korraldavad heakorratid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet), Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet) ja linnaosade valitsused kesolevas peatkis stestatust lhtudes.

4. Keskkonna- ja kommunaalameti lesanded

Keskkonna - ja kommunaalamet korraldab:

1) linna haljastustde tegemist;

2) kalmistute ja linnametsade hooldust;

3) heakorratde tegemist magistraalteedel, kigutunnelites, sildadel, viaduktidel, parklates, siduteega klgnevatel ja sellega hel tasapinnal asuvatel trammiteedel, hissidukipeatustes, jalgrattateedel ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on kindlaks mramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist) Tallinna igusaktides kehtestatud jaotuse alusel;

4) hissidukipeatustes paiknevate jtmemahutite paigaldamist ja thjendamist;

5) linna avalike tualettide haldamist;

6) linna purskkaevude hooldamist;

7) magistraalteerse linnambli paigaldamist ja hooldamist.

5. Transpordiameti lesanded

Transpordiamet korraldab hissidukipeatustesse ootekodade (sh ootekodadesse istepinkide) paigaldamist, hooldust ja remonti.

6. Linnaosade valitsuste lesanded

Linnaosa valitsus korraldab:

1) linnaosa tnavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele aadressithiste paigaldamist, lhtudes Tallinna aadressithiste nuetest;

2) heakorratde tegemist avalikus supelrannas ja rannainventari olemasolu suvel;

3) mnguvljakute ja koerte jalutusvljakute hooldust;

4) heakorratde tegemist linna omandis olevatel mngu- ja spordivljakutel, koerte jalutusvljakutel, parkides, haljasaladel ning nendega klgnevatel knniteedel, kui Tallinna igusaktides ei ole stestatud teisiti;

5) heakorratde tegemist linnaosa valitsuse haldusterritooriumil asuvatel 4 punktis 3 nimetamata tnavatel ja parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel Tallinna igusaktides kehtestatud jaotuse alusel;

6) avalikku parki, haljasalale ja supelranda vajaliku hulga jtmemahutite paigaldamist ja nende regulaarset thjendamist;

7) avalike monumentaalkunsti objektide korrashoidu.

3. peatkk
AVALIKU KOHA HEAKORD

7. Avaliku koha heakorrale esitatavad nuded

(1) Puhastusala peab olema puhastatud aasta lbi ja selle heakord peab vastama majandus- ja taristuministri kehtestatud kergliiklustee seisundinuete talihoolduse nuetele. Puhastusalal tuleb heakorratd teha hommikul kella 7-ks, raskete ilmastikuolude korral tuleb puhastusala vastavus seisundinuetele taastada vimalikult kiiresti. Vajaduse korral tuleb puhastusalal teha heakorratid ka peva jooksul.

(2) hissidukipeatuse ooteala, thistatud lekigurada ja -koht ning vlistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vltida libeduse teket. hissidukipeatustes peab olema piisav arv istepinke ja jtmemahuteid.

(3) Libedustrjeks kasutatava puistmaterjali tera lbimt peab olema 2-6 mm.

(4) Avalikus kohas ei tohi hoida romusidukit, v.a juhul, kui selleks on kinnistu omaniku luba.

(5) Teisaldatavate vikevormide (tnavavaas, jtmemahuti, tke jms) ja paigaldiste (telk, soojak, prgimaja jms) paigutamine avalikult kasutatavale linnamaale tuleb koosklastada linnavara valitsejaga. Lisaks linnavara valitsejale tuleb teisaldatavate vikevormide ja paigaldiste paigutamine koosklastada:

1) teemaal ja tee kaitsevndis keskkonna- ja kommunaalameti ning transpordiametiga;

2) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismlestisel, kinnismlestise kaitsevndis ja miljvrtuslikul hoonestusalal linnaplaneerimise ametiga.

(6) Avalikult kasutataval linnamaal paiknevate objektide korrashoiu ja hoolduse eest vastutab nende omanik, kes peab tagama ka nende mbruse heakorra kuue meetri raadiuses.

(7) Avalikul mngu- ja spordivljakul tuleb tagada mnguvahendite ja vikevormide hooldus ja remont ning liivakastialade puhtus. Liivakastialadel tuleb liiva seluda vhemalt ks kord aastas. Mnguvljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mnguvahendid ja vikevormid tuleb viivitamata demonteerida vi tagada ohutus muul viisil.

(8) Heakorratid takistava mootorsiduki omanik vi vastutav kasutaja on kohustatud tegema heakorratid (sh lume ja j koristus) mootorsiduki mbruses he meetri raadiuses.

(9) Avalikus kohas on lubatud lehepuhurit kasutada lehtede kokkukogumiseks. Avalikus kohas on keelatud lehepuhurit kasutada muul otstarbel, millega kaasneb tolmu hku paiskamine.

4. peatkk
KINNISTU HEAKORD

8. Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

Kinnistu omanik on kohustatud:

1) hoidma korras oma kinnistu, selle piirdeaia ja kinnistul asuvad ehitised, vltima kinnistu reostamist ja risustamist ning kinnistult prahi, pori ja tolmu kandumist sidu- ja knniteele ning naaberkinnistule;

2) hoidma hoone fassaadi ja selle elemendid korras ja vastavuses ehitusprojektile;

3) krvaldama ehitiselt illegaalse grafiti ning omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaamid jms;

4) tagama ige numbrisildi olemasolu hoonel vi kinnistu sissepsul ning numbrisildi nhtavuse avalikult kasutatavalt teelt ka pimedal ajal;

5) sulgema kasutuseta hoone ukse- ja aknaavad ning tkestama juurdepsu kinnistule;

6) tagama ehitise ohutuse, sh krvaldama ehitiselt lume, j (sh jpurikad), varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu krvaldamise tde ajal knni- ja siduteel ohutu liiklemise. Ohuala tuleb piirata ajutise piirdeaiaga ning paigaldada nhtavale kohale infotahvel, millele on mrgitud ohu kirjeldus ning ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta kohustusest oht krvaldada. Ohu krvaldamiseks vajaliku avariit tegemisest tuleb teavitada linna abitelefonil. Prast t lpetamist peab mbruse heakorrastama;

7) koosklastama Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ja kinnismlestisele paigaldatava tehnilise seadme (kliimaseade, turvakaamera, antenn, valjuhldi vms) linnaplaneerimise ametiga;

8) tegema puhastusalal heakorratid, lhtudes kesoleva mruse 7 likest 1;

9) puhastama puhastusalale vi kinnistu piiresse jva maa-aluse tehnovrgu kaevu luugi ja resti ning sademeveeneelu;

10) hooldama avalikus kohas vaadeldavat, kinnistule rajatud haljastust selliselt, et taimedele on tagatud vajalikud kasvutingimused ja hooldus;

11) tagama haljastuse korrashoiu ja vltima kinnistu vsastumist;

12) vltima kinnistul kasvavate puude (sh juurestiku) kahjustamist;

13) krpima le kinnistu piiri ulatuvaid puude ja psaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendit vi takistavad jalakijate vi sidukite liiklust, eemaldama puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristama tuulemurru ning likvideerima ohtlikult kuivanud puud koosklas puu raiet ja hoolduslikust reguleerivate Tallinna linna igusaktidega.

5. peatkk
LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VI TEGUTSEVALE ISIKULE KEHTIVAD HEAKORRANUDED

9. Heakorda tagavad keelud

(1) Avalikus kohas on keelatud:

1) risustada ja reostada maa-ala ja ehitisi vi neid muul moel kahjustada;

2) rikkuda ja lhkuda kalmistu- vi pargiinventari, linnamblit (jtmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad, mlestusmrgid vms) ja rajatisi;

3) kahjustada hauaplatsi ja -thised, haljasala, puid (sh puude juurestikku) ja psaid;

4) rajada haljastust kinnistu omaniku nusolekuta;

5) pesta ennast, looma, sidukit vi muud eset, supelda ja ujuda kohas, mis ei ole selleks ette nhtud;

6) kuivatada pesu kohas, mis ei ole selleks ette nhtud;

7) pda linde ja linna sattunud metsloomi ning tiikidest kala;

8) toita linnas vabalt elavaid linde ja loomi;

9) teha keskkonna- ja kommunaalameti loata lket ja grillida kohas, mis ei ole selleks ette nhtud;

10) panna teateid ja kuulutusi les kohta, mis ei ole selleks ette nhtud.

(2) Tallinna linnas on keelatud:

1) reostada ja risustada sademeveekraavi vi -kanalisatsiooni (sh juhtida sinna olme- ja reovett);

2) ajada sademeveekraavi kinni vi sulgeda seda torusse keskkonna- ja kommunaalameti koosklastuseta;

3) pletada jtmeid (aia- ja haljastusjtmetest on lubatud pletada oksi);

4) istutada keskkonna- ja kommunaalameti koosklastuseta mber puid, mille rinnaslbimt on suurem kui 8 cm;

5) kasutada kergliiklusteel lume- ja libedustrjeks tuhka vi kloriide;

6) kuhjata lund siduteele vi trammiteele lhemale kui he meetri kaugusele trammirpast;

7) jtta ehitise katuselt mahalangenud vi -aetud lumi ja j knni- vi siduteele;

8) kuhjata sidutee hooldamise kigus lumi ja j knniteele, v.a juhul, kui knniteele jb vhemalt 1,2 m laiune kiguruum;

9) paigutada lund hissidukipeatusesse ja selle lhedal asuvale knniteele;

10) kuhjata kloriidisegust puistmaterjali vi lund puude mber, haljasalale vi kohta, mis ei ole selleks ette nhtud;

11) hoida ktte-, ehitus- vi muud materjali tnavarses ueosas piirdeaiast vi hekist krgemal vi vljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud ktte-, ehitus- vi muud materjali avalikku kohta maha laadida tingimusel, et see teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi vi vara. Pikemaks ajaks tohib ktte-, ehitus- vi muud materjali avalikku kohta ladustada linnaosa valitsuse nusolekul;

12) teha illegaalset grafitit;

13) liigelda loomveokiga Kadrioru pargi ja teiste parkide, terviseradade ja avalike supelrandade ja supluskohtade territooriumil (v.a linnaosa valitsuse vljastatava loa alusel kultuurirituste jms raames);

14) kasutada taimekaitsevahendeid, mis ei ole kantud taimekaitsevahendite registrisse.

10. Mgikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

Mgikoha omanik on kohustatud:

1) tagama mgikoha mbruse puhtuse (kuue meetri raadiuses mgikohast ning teersel ehitisel kuni sidutee reni) ja tegema iga pev sellel alal heakorratid;

2) paigaldama mgikoha lhedusse nuetekohased jtmemahutid ning tagama nende regulaarse thjendamise ja jtmemahutite mbruse puhtuse kuue meetri raadiuses;

3) hooldama mgikoha psivat vi hooajalist haljastust selliselt, et taimedele on tagatud vajalikud kasvutingimused ja hooldus.

11. Avaliku rituse korraldaja kohustused heakorra tagamisel

Avaliku rituse korraldaja on kohustatud:

1) paigaldama rituse toimumise kohta vajalikul hulgal vlikimlaid ja jtmemahuteid ning vltima nende letitumist;

2) tagama rituse toimumise kohas jtmete koristamise;

3) heakorrastama avaliku rituse toimumise koha ja selle mbruse ning rituse kigus rikutud haljastuse kaheksa tunni jooksul prast rituse lppemist vi avaliku rituse loas mratud thtpevaks.

12. Ehitust tegija kohustused heakorra tagamisel

Ehitust tegija on kohustatud:

1) avalikus kohas ehitustde tegemisel paigaldama ehitusobjekti juurde infotahvli, millel on mrgitud andmed ehitise kohta: ehitusobjekt, peatvtja, ehitustde alguse ja lppemise aeg, omanikujrelevalve tegija;

2) ra hoidma ehitusobjektilt prahi, pori ja tolmu kandumise sidu- ja knniteele ning naaberkinnistule (sh tuleb katta tpind, rajada veoste vedamise alale kvakattega aluspind, pesta sidukite rehve);

3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepsutee;

4) enne ehitus- vi kaevetde alustamist piirama ehitusplatsi ajutise piirdeaiaga ning hoidma selle korras;

5) prast ehitust lpetamist heakorrastama ehitusobjekti mbruse ja ehitustde kigus rikutud haljastuse ning vedama ra ehitusjtmed.

13. Tehnovrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

Tehnovrgu omanik on kohustatud:

1) hoidma tehnovrgu korras;

2) tagama tehnovrgu kohal oleva teekatte korrasoleku ning selle, et tehnorajatise kaevupea on teekattega hes tasapinnas.

14. Trammiveoettevtja kohustused heakorra tagamisel

Trammiveoettevtja on kohustatud korras hoidma enda omandis olevad trammiteed, mis asuvad siduteest eraldi ja kus teiste sidukite liiklemine ei ole vimalik, ning tegema neil heakorratid.

15. Veose vedaja kohustused heakorra tagamisel

Veose vedaja on kohustatud

1) kinnitama ja katma veose nii, et oleks vlditud materjalide ja tolmu sattumine tnavale;

2) vltima veose osade tnavale sattumist ning koristama veose peale- ja mahalaadimisel vi sidu ajal maha pudenenud esemed, materjalid vms.

6. peatkk
VASTUTUS

16. Heakorraeeskirja rikkumine

Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 66 alusel.

17. Vrteomenetlejad

Kesoleva mruse -s 16 nimetatud rikkumise korral on vrteo kohtuvlised menetlejad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse -s 664 nimetatud isikud.

18. Jrelevalve

Jrelevalvet eeskirja titmise le teevad Tallinna linna ametiasutused vastavalt oma pdevusele.

7. peatkk
RAKENDUSSTTED

19. Puhastusala heakorratde lepingu slmimine ja tde maksumuse mramine

(1) Kinnistu omanik vib kesoleva mruse 8 punktis 8 stestatud kohustuse titmiseks slmida keskkonna- ja kommunaalametiga vi linnaosa valitsusega lepingu, millega tellib Tallinna linnalt puhastusala heakorratde tegemise ning maksab selle eest tasu, mis mratakse kesoleva paragrahvi like 3 kohaselt.

(2) Kesoleva paragrahvi likes 1 nimetatud lepingu slmib:

1) keskkonna- ja kommunaalamet, kui puhastusala piirneb mruse 4 punktis 3 nimetatud siduteega;

2) linnaosa valitsus, kui puhastusala piirneb mruse 6 punktis 5 nimetatud siduteega.

(3) Puhastusala heakorratde maksumus he ruutmeetri hooldatava maapinna kohta vastab maksumusele, mille keskkonna- ja kommunaalamet vi linnaosa valitsus tasub hankelepingu alusel samas piirkonnas asuvate knniteede hooldus- ja puhastustde eest he ruutmeetri hooldatava maapinna kohta.“

20. igusaktide muutmine

(1) Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 mruses nr 16 „Reovee kohtkitluse ja raveo eeskiri“ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes.

(2) Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 mruses nr 24 „Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri“ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes.

(3) Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 mruses nr 17 „Puu raieks ja hoolduslikuseks loa andmise tingimused ja kord“ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes.

(4) Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 mruses nr 24 „ Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri “ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes.

(5) Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 mruses nr 18 „ Loodusobjekti kohaliku kaitse alla vtmise menetlus“ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet “ vastavas kndes ning sna „keskkonnaamet“ snadega „keskkonna- ja kommunaalamet“ vastavas kndes.

(6) Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 mruses nr 52 „Tallinna jtmevaldajate registri asutamine“ muudetakse punkt 3 ja snastatakse see jrgmiselt: „3. Registri vastutava ja volitatud ttleja iguste teostaja on Tallinna Ettevtlusamet.“.

(7) Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 mruses nr 32 „Tallinna linna kaevetde eeskirja kinnitamine“ asendatakse lbivalt snad „Tallinna Keskkonnaamet“ ja „Tallinna Kommunaalamet“ snadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas kndes ning snad „keskkonnaamet“ ja „kommunaalamet“ snadega „keskkonna- ja kommunaalamet“ vastavas kndes.

21. igusakti kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 mrus nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees